T

TIDSANDAN

Som arkitekt måste du lära dig att arkitekturen alltid är spegling av
något annat; Att arkitekturen är den logiska följden av konstruktion, funktion
eller, framförallt, tidsanda.

Varje
epok har en ny tidsanda i sitt sköte och det är din främsta uppgift som
arkitekt att upptäcka och uttrycka detta. Tidsandan är din expertis. Ingen kan
som arkitekten tolka tidsandan. Kanske skulle någon utifrån kommande kritiker
vilja hävda att vad vi än gör är ett uttryck för tidsandan och att den därför
inte alls behöver tolkas. Så kan det ju inte vara eftersom det skulle rycka
undan själva fundamentet för din självbild som arkitekt.

TIDSUTTRYCK

Idén om tidsuttryck innebär
å ena sidan att en byggnad i princip alltid, i evinnerlig tid, måste utstråla
sin tids uttryck. Å andra sidan innebär den att även en tillbyggnad alltid
skall utstråla sin tids uttryck. Om detta tycks motsägelsefullt kan vi avslöja
att det hela återigen handlar om stil. En klassicistisk byggnad skall alltid förses
med ett tillskott i någon modernistisk stil men en modernistisk byggnad får
aldrig förses med en tillbyggnad i någon klassicistisk stil.

TORG

Förr i tiden var torg en
öppen plats omgiven av tät bebyggelse. Numera bygger vi inte tätt så det finns
heller inga öppningar i bebyggelsen. Ordet torg har vi dock lånat till något
helt annat, närmare bestämt en samling butiker inrymda i en komplex hallbyggnad
omgiven av vidsträckta parkeringsytor och gräsmattor interpunkterade av
tornhus. Men liksom stad är torg något fint som du som arkitekt gärna vill
skapa. Notera dock att du helst skall använda det i sammansättningen
torgbildning.

TRADITION

En term som ungefär
motsvarar folkmusik. D.v.s. något löjeväckande som man för längesen slutat
tradera och som bara hör hemma i isolerade reservat och kvällskurser.

TRÄDGÅRDSSTAD

I själva verket är detta ord
en absurditet. Men det skall du inte bry dig om eftersom man med dess hjälp kan
sälja in vilket perifert radhusområde som helst.

TYP

Förr i tiden försökte man
tilldela olika byggnader olika typiska utseenden beroende på deras funktion.
Detta förlegade synsätt lever i viss mån kvar bland vanligt folk som ibland har
skällt på modern arkitektur för att en kyrka inte ser ut som en kyrka och måhända
ibland känt sig förvirrade när en konsthall sett ut som en bensinmack. Kom då
ihåg att du som arkitekt tillhör avantgardet och att vanligt folk har, det vet
du som arkitekt, dålig smak. Dessutom är ju idén om typ en gammal idé och
därmed per automatik dålig.

U

UTVECKLING

Som arkitekt måste du lära
dig att historien har en inneboende logik, en logik som alltid är på din sida
och därmed får dig att framstå som medarbetare till utvecklingen. Som arkitekt
måste du också förstå att vår historiska bakgrund är det avgörande för hur vår
arkitektur ser ut och vara övertygad om att vi skulle kunna förutsäga framtiden
om vi upptäckte utvecklingslagarna.

Du måste uppfatta
utvecklingen som imperativ och i något slags designdarwinistiskt perspektiv
anse den segrande formgivningsideologin som den bästa.

Det finns de som menar att
vi inte behöver ställa frågor om historiska tendenser och ödet utan att vi är
fullt kapabla att på egen hand utforma vår historia. De tror att vi inte blir
påtvingade en arkitektur av vår historiska bakgrund, utan att vi väljer själva.
De tror heller inte på att framtiden är förutsägbar eftersom det inte finns
några utvecklingslagar. De har uppenbarligen fel. De modernistiska pionjärernas
visioner om framtiden slog ju in.

V

VALV

Den obildade allmänheten
tenderar att misspryda även den renaste arkitektur med valv så fort den får
chansen. Som om inte det skulle räcka för ett fördömande från oss arkitekter
påminner valvet också om den traditionsbaserade arkitektur vi så hårt
anstränger oss för att göra slut på och som sticker upp sitt fula tryne när man
minst anar det.

Ä

ÄKTA

En jonisk kolonn från
Perikles Aten är äkta, likaså en från Augustus Rom. Likaledes är en jonisk
kolonn från Ludvig den sextondes Versailles, Peter den stores St. Petersburg,
Jeffersons Washington och t.o.m. en från Gustav den femtes Stockholm äkta. En
jonisk kolonn från t.ex. Clintons Washington eller Hirohitos Tokyo är däremot inte
äkta. Ingen vet riktigt varför, det är en sån där sak man bara måste lära in.

ÄRLIG

Inte många icke-arkitekter
skulle komma på tanken att en byggnad kan vara ärlig eller oärlig. Vanligare är
nog att man bedömer en byggnad utifrån kriterierna bra eller dålig, och ibland
t.o.m. snygg eller ful.

Som arkitekt vet man att den
typen av bedömningar är av subjektiv natur medan omdömet ärlig grundas på
strikt objektivitet grundad i vetenskap.

Ö

ÖVERSIKTSPLAN

Formellt
sett planarbetets förnämsta dokument. Här tillåts de allra vidlyftigaste
skönandarna att leva ut sina utopiska fantasier. I praktiken har emellertid
översiktsplanens vackra ord ingenting med verkligheten att göra. Den är därför
ingenting som vi arkitekter behöver bry oss om. Det är detaljplanen och dess
riddare, stadsarkitekten, som räknas.

AVSLUTNING

När
undertecknad följde arkitektutbildningen på Chalmers Arkitekturhögskola ritade
jag hus med sadeltak och spröjsade fönster och så småningom också med kolonner,
pilastrar, profilerade lister och ornament. I stadsbyggnadsuppgifterna försökte
jag att lära av de traditionella städerna. De verkade ju, trots decennier av
saneringar, fungera bättre och vara mer populära än de modernistiska städer vi
numera bygger. Jag fick fortlöpande reda på att detta var fel. Anledningen till
att det var fel förstod jag aldrig. Det gör jag nu.

Vid
ett tillfälle berättade en lärare för mig, utan tvekan i all välmening, att jag
aldrig skulle få jobb som arkitekt om jag framhärdade.

Han
hade rätt. Jag fick aldrig anställning i en arkitektfirma.

Så,
kära läsare, vill du efter att ha läst denna blogg, fortfarande bli arkitekt,
följ då råden i densamma.

Lycka
till.