I

INTUITION

Arkitektens arbetsmetod. Går
ut på att hitta osynliga, inneboende värden, att hitta arkitekturens,
uppgiftens eller byggnadens essens. Då intuition är den tysta kunskapen,
kunskapen som inte går att tala om, är det väl inte så konstigt att
arkitekturskolorna inte lär ut något. Hur skulle det gå till?

K

KATALOGHUS

Bankernas lånevillkor,
kommunernas regler och statliga lagar, allt samverkar för att främja
byggbranschens svar på snabbmat. Därmed borde kataloghuset framstå som det
allra mest framstående uttrycket för vår tid. Så är det inte. Allmänheten kan
ju köpa dem utan det nödvändiga estetiska filter som vi arkitekter utgör.

KITSCH

Om du, när du ritar en
byggnad, lånar element från andra byggnader kan det vara kitsch. Lånar du
däremot element från t.ex. båtar, bilar eller fabriker är det inte kitsch. Ja,
det är svårt, men vill du bli arkitekt måste du lära dig att förstå detta. Det
är, kan vi avslöja, återigen en fråga om vilken stil som är estetiskt korrekt.

KLASSICISM

Hitler gillade klassicism,
alltså är alla som gillar klassicism nazister. (Som arkitekt måste du tillägna
dig den här formen av kanske inte helt självklar logik).

KLASSISERANDE

Ett nedsättande epitet som i
första hand används för att smutskasta postmodernism genom att implicera att
den har något med klassicism att göra.

KOLONN

En pelare som utformades med
särskilda profiler, med början och slut och med en något avsmalnande, lätt
konisk form. Används inte längre.

KOLONNORDNING

De klassicistiska kolonnordningarna
har i olika perioder, under långa tider, varit kärnan i arkitektens
formtänkande. De har utgjort ett, under årtusenden utarbetat, system med olika
relationer inbördes och till andra kolonnordningar. Med deras hjälp har man
proportionerat byggnader för det fanns en tid när man lade ner väldigt mycket
kraft på detta. Så är det gudskelov inte längre.

KONSEKVENT

Konsekvent är bra. Om någon
skulle ifrågasätta detta och påstå något i stil med att det är viktigare att
något är bra än att det är konsekvent har personen ifråga mycket kvar att lära
innan han eller hon kan bli arkitekt. Det är dock viktigt att du inte tänker på
de logiska implikationerna av denna ståndpunkt.

KONSTGJORD

Ett av arkitekturyrkets
budord lyder att man inte skall göra en byggnad bättre än den är med
konstgjorda medel. Är inte all arkitektur konstgjord funderar du kanske, kära
läsare, om du ännu inte har trängt in i arkitekturtänkandets mysterier. Läs
bara vidare så klarnar det nog.

KOPIERA

I teorin får du inte
kopiera. Men eftersom du egentligen inte kan någonting är det enda sättet att
få något ur händerna att kopiera ur internationella arkitekturtidningar.
Eventuella anklagelser för epigoneri undkommer du genom att hävda att din
”formgivning” är ett uttryck för sin tid.

KRITIK

Man skulle, i ett sammanhang
där allt tyckande och tänkande kring arkitektur inte var reserverat för
arkitekter, kunna tänka sig en situation där det fanns de som dristade sig till
att kritisera arkitektoniska verk utifrån egna preferenser eller utifrån något
slags ideal. Lyckligtvis är detta inte fallet. Arkitekturkritik skall alltid vara
relativ. Vi måste ha förståelse för våra kollegors vedermödor och kritisera
utifrån de omständigheter verket skapades i. Vilken tid var arkitekten verksam i?
Vem är beställaren? Vilka är upphovsmannens preferenser och möjligheter? På det
sättet blir ingenting dåligt och kårandan kan hållas intakt på ett föredömligt
sätt.

KRITISK TEORI

En vetenskaplig teori
innebär att förklara enskilda företeelser i ljuset av generella lagar. Om du
tänker dig en yrkesbana inom det arkitekturteoretiska tänkandets område måste du
inse att detta är förlegat. Det moderna sättet att tänka avspeglas istället i
den kritiska teorin. Den innebär att formulera generella lagar om världen
utifrån enskilda företeelser. Särskilt omhuldade sådana är klasskampen,
kvinnokampen, kolonialismen och andra behjärtansvärda frågor. Vad har allt
detta med arkitektur att göra, frågar du dig kanske? Det är du inte ensam om.
Frågan diskuteras flitigt på högre nivåer på våra arkitektskolor men ingen har
hittills lyckats med att klargöra sammanhangen. Detta betraktas som bra eftersom
det annars inte funnes något att diskutera på de otaliga seminarier och konferenser
som avhandlar just kritisk teori.

KULISS

Så länge du håller dig inom,
av arkitektkollektivet, godkända arkitekturstilar kan ingen byggnad vara kuliss
även om den är konstruerad i betong och sedan klädd med tegel, trä, glas eller
något annat material. Uppförs det däremot en byggnad med bärande tegel och
kolonner kan det mycket väl vara en kuliss. Stilen är helt avgörande på den här
punkten.

KVALITÉ eller KVALITET

Ett mycket bra ord att
använda i omdömen då det både kan betyda beskaffenhet och brahet och därmed i
sin dubbeltydighet inte förpliktigar.