Blog Image

Så blir du arkitekt på mindre än en timme

”I’ve always wanted to pretend to be an architect”. George Costanza

Vill du bli arkitekt? Då är den här bloggen ingenting för dig. Däremot kan den ge dig en
inblick i den häpnadsväckande härva av inneboende motsägelser, banala självklarheter,
logiska felslut och rena missuppfattningar som utgör arkitektkårens tankevärld.
Funderar du på att anlita en arkitekt? Då kan den här bloggen fungera som hjälp när du vill
försöka förstå vad som döljer sig bakom de lika storslagna som vaga formuleringar du med
största sannolikhet kommer att stöta på i ditt möte med en representant för denna yrkeskår.
Har du någon gång anlitat en arkitekt? Då har du kanske undrat över den där konstiga
kombinationen av uppblåst självgodhet och undflyende svar som denne förmodligen gav
uttryck för. Den här bloggen ger dig en bakgrund.
Vill du framstå som kunnig i frågor som rör arkitektur och stadsplanering? Då utgör den här
bloggen en ovärderlig källa att ösa ur. Här lär du dig en lång rad ord och uttryck som ger
intryck av att du vet vad du talar om.
Också Du kan låtsas vara arkitekt!

c d & e

ordbok Posted on Mon, April 07, 2014 11:21:22

c

LE CORBUSIER

Om du överhuvudtaget skall
tänka på att bli arkitekt måste du lära dig att älska ”Corbu”.

Elaka tungor skulle kanske
säga att hans ryktbarhet bygger på en handfull obeboeliga villor, en till det
lokala klimatet och kulturen sällsynt illa anpassad indisk stad, omfattande
rivningsplaner för en rad städer, inklusive Paris och Stockholm, och ett oanvändbart
proportioneringssystem. Som arkitekt står du över all sådan småaktig kritik.
Inte heller låter du Le Corbusiers helgongloria hamna på sned av att han
samarbetade med nazisterna under andra världskriget. Kom bara ihåg att det
motsatta gäller t.ex. Albert Speer.

d

DETALJPLAN

Detaljplanen har flera syften.
Dels skall den in i minsta detalj styra vad varje medborgare får göra på den
plats denne råkar befinna sig, samt försäkra samhället om att inga verksamheter
av annan natur förekommer på sagda plats. Dels skall den, likaså in i minsta
detalj, styra utseendet på byggnaderna. För en icke-arkitekt kan detta kanske
framstå som ett utslag av överdrivet förmynderi av nästan kommunistiskt slag. Det
är fel. Detaljplanen säkerställer arkitektkårens inflytande över den gemensamma
byggda miljön och är därmed en garant för god smak och hög estetisk kvalitet.

e

EDGE CITY

Ett annat ord för perifert
köpcentrum.

EKOBY

Detta är ett annat namn på
förort eller sovstad. Du kan ge den det i vissa grupper säljande epitetet ekoby
genom att uppföra byggnaderna i den ”bärkraftiga” stilen. Medborgare med en ekologisk konsumtionsprofil
tenderar att ogilla städer. Därför bör du placera ekobyn långt från en tätort.
Att detta i praktiken gör ekobyns invånare helt beroende av bilpendling för att
klara sitt uppehälle talar vi tyst om. För att tysta eventuella besvärande
frågor i ämnet kan du rita in en byggnad där ekobyborna kan dreja och ha ett
fotolabb.

ENKEL

Någon dåligt informerad
journalist har menat att det inte är någon slump att den moderna
arkitekturen har sitt ursprung i det kalvinistiska Schweiz, det protestantiska
Holland och det likaledes protestantiska östra Tyskland och att den fick sin
första och största blomstring i det protestantiska Sverige. Det är givetvis
bara en tillfällighet. Protestanternas ikonoklasm och besatthet av enkelhet och
renhet har självfallet ingenting att göra med arkitektkårens förkärlek för minimalism
och hyllande av det enkla.

ESTETISK

Om du vill framstå som
seriös i dina arkitektkollegors ögon skall du försöka att undvika direkta
värdeomdömen som vacker eller snygg. Säg hellre något i stil med estetisk
kvalitet. Du vinner på det sättet två saker. Dels låter det tyngre och djupare
än mer direkta värdeomdömen och dels undviker du att öppet ta ställning och har
alltid ryggen fri.b

ordbok Posted on Mon, February 24, 2014 10:40:32

BAUHAUS

Kommunistisk/mysticistisk
hantverksskola i Tyskland före andra världskriget där adepterna under vissa
perioder gick klädda i munkkläder. Förebild för den svenska
arkitektutbildningen. På nollningen tubbas de blivande arkitektstudenterna till
att skandera: bau- bau- bauhaus. Sedan tar en regelrätt kopia av bauhauseriet
vid, där studenterna bryts ned för att byggas upp igen; Nu med all gammal
intellektuell och känslomässig barlast slängd över bord. Bauhaus popularitet
beror i stor utsträckning på att nazisterna ogillade den och därför lät stänga
den, vilket med arkitektlogik är liktydigt med att den är bra.

BESTÄLLARE

Beställare är de som, om du
inte lyckas få en plats inom offentlig förvaltning eller en lärartjänst på
arkitektskolorna, tyvärr betalar din lön. De är i princip av ondo då de, i sin
egenskap av icke-arkitekter, d.v.s. vanligt folk, har dålig smak. De kan
likafullt komma väl till pass som syndabockar om du gjort ett dåligt arbete. Då
kan du, för att öka känslan av samhörighet med dina arkitektkollegor, med
fördel fälla yttranden som: Vi behöver mer kvalificerade beställare, eller: Det
borde finnas en utbildning för beställare.

BETONG

Redan de gamla romarna
byggde med ett slags betong. Ändå måste du som arkitekt lära dig att betrakta
betong som det modernaste av material. Trots att den betong vi använder är
armerad med stål, något som aldrig syns, skall du lära dig att alltid använda de
synnerligen arkitektmässiga superlativerna ärligt och sant om betong.

BEVARANDE

När vi nu lyckats sopa undan
alla pinsamma spår av den gamla primitiva hantverkskulturen kan vi utan att riskera
något tala om bevarande. ”Vi måste spåra upp, bevara och vårda de bästa
resultaten av det mekaniska byggandet, men måste komma ihåg att det inte går
att finna med de vanliga kriterierna för skönhet och trevnad”, som professor
Lennart Holm säger.

BILDNING

Utmärkt ord att använda som
efterled i olika konstruktioner för att dölja att man inte alls talar om det
man till synes talar om. Talar du t.ex. om friliggande lamellhus men vet att
ordet gård har en positiv klang använder du ordet gårdsbildning om utrymmet
mellan två hus. Är en plats omöjlig att uppleva som volym därför att dess
begränsningar ligger för långt bort använder du ordet rumsbildning o.s.v.

BOSTADSOMRÅDE

Förr i tiden fanns det inga
bostadsområden, det fanns bara stadsdelar. Numera är planeringens första och
främsta syfte att utesluta alla andra funktioner än en enda från en geografisk
yta. Ett område där man bara får bo kallas bostadsområde.

BRUKARPLANERING

Går till som så att man
inför en nybyggnation av flerfamiljshus träffar de som i framtiden förmodas bo
i husen för att diskutera utformningen. På det sättet ger man dem en illusion
om att de deltar i skapandet. I själva verket är det du som genom din
ogenomträngliga svada genomtrumfar alla dina idéer. Därmed blir
brukarplanering, vid sidan av att det ger dig illusionen att du slipper hålla
på med formgivning, ett utmärkt sätt skaffa alibi.

BÄRKRAFTIG ARKITEKTUR

Den populära uppfattningen
om bärkraft är att det innebär en arkitektur ämnad att hushålla med resurser
och spara på energi. I själva verket är det en stil. Du åstadkommer den genom
att grålasera fasaderna och genom att sätta grästak och synliga solfångare på
nyfunkishus.a

ordbok Posted on Sun, February 23, 2014 12:52:33

ACCEPTERA

En stridsskrift från
1930-talet där en rad av Sveriges då mest namnkunniga arkitekter gör upp med
historien och rensar bort, för den moderna arkitekturen, ovidkommande frågor
som trivsel och skönhet, från arkitektens bord. Titeln är mycket väl vald då en
av de viktigare dygderna för en arkitekt är anpasslighet. Med arkitektens
speciella logik är nämligen en företeelses existens också dess berättigande.
För oss är utveckling imperativ. Acceptera!

ARKITEKT

Förr ett
tekniskt/konstnärligt yrke som förutsatte omfattande kunskaper i formgivning
och byggnadsteknik. Numera en roll som man träder in i. Replikerna som hör till
rollen kan du lära dig på någon av arkitektskolorna eller genom att läsa denna blogg.

ARKITEKTRITAT

Bland mäklare och lekmän
används arkitektritat som noaord för konstiga hus.

ARKITEKTTÄVLING

Inför större offentliga och
ibland även privata byggprojekt utlyses alltemellanåt inbjudna eller öppna
tävlingar för att finna en bra lösning på uppsatt program. Det fiffiga med
arkitekttävlingar är att programmet skrivs av arkitekter på arkitektspråk och att
juryn helt eller delvis består av andra arkitekter. Här premieras och odlas den
speciella typ av arkitektur som favoriseras inom skrået och en arkitekttävling
blir på så sätt ett utmärkt tillfälle för branschen att bekräfta sig själv utan
inblandning av jobbiga beställare.

ARKITEKTUR

Tror du att kråkslott från
sekelskiftet med glasverandor, torn och snickarglädje är arkitektur? Faluröda
torp med vita knutar? Palats med kolonner och balustrader? Då är det, om du
verkligen vill bli arkitekt, nödvändigt att tänka om, för allt detta har kanske
en gång varit arkitektur men är det inte längre. Arkitektur är numera något så
fint som ”tidsandan gestaltad som rum”, för att citera Mies van der Rohe.

ARKITEKTURFORSKNING

Om du tänker dig en bana
inom den akademiska världen är det viktigt att du framstår som seriös i dina
kollegors ögon. Inget är mer ämnat att framkalla en sådan inställning än att
forska om hur arkitektarbetet går till. Detta kallas designteori. Undvik till
varje pris sådan forskning där du riskerar att hitta intressanta svar. Frågan,
och det gör du klokt i att påpeka så ofta du kan inom hörhåll för mer
inflytelserika kollegor, är viktigare än svaret.

ARKITEKTURHISTORIA

Endast av kuriöst intresse
och något du inte skall lära dig av. Notera dock att arkitekturhistorien slutar
omkring 1930. Nästan allt som är byggt efter detta årtal är modern arkitektur
och därför tillåtet att både studera och kopiera.

ARKITEKTURKRITIKER

En person som till fullo
behärskar språket och delar åsikterna i denna blogg.

ARKITEKTURTEORI

Det finns ingen skomakeriteori.
Det finns inte heller någon krukmakeriteori. Det enda konsthantverksyrke som är
begåvat med en teoribildning som går bortom en enkel uppsättning av regler för
yrkets utövande är arkitekturens. Med tanke på att uppskattningsvis 90 % av
allt som byggs, byggs utan inblandning av arkitekter, skulle detta faktum, för
den okunnige betraktaren, kunna se ut som ett utslag av grotesk självöverskattning
och uppblåsthet. Så är det naturligtvis inte.

AVANTGARDE

Vi arkitekter är i själ och
hjärta alltid avantgarde. Visserligen är våra verk alltid den logiska följden
av tidsandan men vi upptäcker tidens rätta anda långt innan någon annan, ibland
så långt före alla andra att den tidsanda vi gett uttryck för aldrig tycks komma. Kom då ihåg att det viktiga inte är hur folk
upplever sin omgivning nu utan senare. Tänk t.ex. på hur avskydd
impressionismen var när den kom och hur älskad den är nu. Dåligt samvete över
att en generation eller två får leva i en avskydd och obegriplig omgivning får
aldrig lägga hämsko på utvecklingen.

AVSKALAD

Flitigt använt positivt
värdeomdöme som betyder att du tycker något är snyggt.inledning

ordbok Posted on Sun, February 23, 2014 12:45:43

Den gängse vägen till en
yrkesbana som arkitekt går via studier på någon av de tekniska högskolorna i
Göteborg, Lund och Stockholm och innebär en resa på minst fyra och ett halvt
år. En resa som för de allra flesta måste finansieras med studiemedel.

Vi vill be dig, ärade
läsare, att noggrant överväga huruvida du vill ägna nio terminer åt
arkitektstudier samtidigt som du skuldsätter dig för all framtid. Sanningen,
omsorgsfullt hemlighållen av arkitektkollektivet, är nämligen den att
arkitektskolorna inte lär ut något av substantiellt värde!

Men, frågar du dig kanske om
du när arkitektdrömmar, hur skall jag då bli arkitekt?

Det
är där vi med denna blogg vill komma till undsättning.

Detta låter sig göras emedan
en arkitekt definierar sin identitet, inte i första hand med professionalitet,
utan med de koder som markerar grupptillhörigheten. Lär du dig de rätta
kodbärande markörerna kan du, med lika stor fog som vilken annan arkitekt som
helst, kalla dig detsamma.

Det finns en hel rad av
sådana markörer, men de två viktigaste är att ge intryck av att man har den rätta
estetiska uppfattningen och att man behärskar kårens språk.

I fråga om estetiken är det
till yttermera visso så att en arkitekt ser sig, inte som specialist på
byggande, utan på smak. Följaktligen är det viktigt att man som arkitekt
tillägnar sig en smak som är svårtillgänglig för lekmannen. Arkitektskolornas
främsta uppgift är därför inte, som man skulle kunna tycka att det borde vara,
att lära studenterna hur man bygger hus och hur byggprocessen går till, utan
att trimma in de blivande arkitekterna i den estetiskt korrekta uppfattningen.
Och detta, käre arkitekt in spe, är något som är mycket lätt att lära sig. Det
är bara att i alla lägen följa den enkla principen att konsekvent tycka om
sådant som folk i gemen ogillar.

När det gäller språket är
det litet knivigare och det är därför vi publicerar denna blogg.

När du studerar ordboken
kommer du kanske efterhand att ana att arkitektspråket fjärmar sig, inte bara i
nomenklaturen utan också i logiken, från tänkandet inom andra yrken och från
vad man i dagligt tal skulle kalla sunt förnuft. Gör du inte det är du som
klippt och skuren för arkitektyrket. Om du å andra sidan uppfattar galenskapen
i arkitekturteorin så förtvivla inte. Du kan plugga in språket som en
utantilläxa och därigenom kunna ge intryck av att du förstår idévärlden. Ingen
kommer någonsin att upptäcka att du inte tror på vad du säger: Inga andra än
arkitekter fattar ett ord.

Studera denna ordbok och vi
vill lova att du på en timme lär dig tämligen exakt samma saker som de blivande
kollegor som färdas längs mer upptrampade utbildningsstigar. Ja, du får t.o.m.
ett försteg framför dem, förutsatt att du inte tror på rappakaljan och därmed
kan gå ut i yrkeslivet med ditt sunda förnuft intakt.

Sen är det bara att kränga på sig den
arkitektuniform som för tillfället gäller (må det vara en urtvättad T-tröja i
för liten storlek och sportbag från 1970-talet eller svart polo och
manchesterkavaj) och köra.« Previous